Szociális vezetőképzés

Tisztelt érdeklődő!

Köszöntjük honlapunkon.

Az alábbiakban fontos információkat talál a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kara által szervezett, hatósági képzésként megvalósuló szociális vezetőképzésről. A kétszintű vezetőképzés 2018-ban indul, a pontos helyszí­nek és időpontok folyamatosan feltöltésre fognak kerülni az oldalra. Amennyiben a keresett információt nem találta meg, úgy kérjük látogasson vissza egy későbbi időpontban.

Dékáni köszöntő

Tisztelettel köszöntjük honlapunkon!

A 2010-ben alapí­tott Egészségügyi Közszolgálati Kar Egyetemünk legfiatalabb kara, mely elsődlegesen társadalomtudományi orientáltságú, de interdiszciplináris, határterületi képzéseket integrálja. Programjaival lefedi a teljes képzési spektrumot az alapképzéstől kezdve, a mesterképzésen, illetve doktori képzésen keresztül a felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzésig az egészségügyi menedzsment, a lelki és közösségi egészség, valamint az egészségügyi informatika területén. Ez a képzési paletta 2018-tól kiegészül a vezetői megbí­zással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó szakemberek számára szervezett vezetőképzéssel.

A kar küldetése, hogy otthont adjon a szervezeti, közösségi, illetve személyes fejlesztésre irányuló tevékenységeknek, az oktatás, a kutatás, a társadalomtudományi innováció, valamint a tanácsadás területén. Arra törekszünk, hogy minőségi képzési programjainkkal felkészí­tsük a graduális képzésben részt vevő hallgatóinkat csakúgy, mint a vezetőképzésre jelentkező szociális szakembereket a rájuk váró kihí­vások hatékony kezelésére.

Reméljük, hogy honlapunkon megtalálják az összes keresett információt, és az oldal segí­tséget nyújt a képzések közti eligazodásban!

Dr. Gaál Péter

dékán

A szociális vezetőképzésről

A magyarországi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények vezetői munkakörének ellátásához 2018-ig nem volt egységes és kötelező vezetőképzés, ami biztosí­totta volna a professzionális, tudatos és alapos felkészí­tést, a vezetői szerephez szükséges ismereteket, készségeket. A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző, vezetői megbí­zással rendelkező személyek képzésének rendszere a szociális és a gyermekvédelmi törvény módosulásával 2018. január 1-jével megváltozott.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen egyre nagyobb igény van a vezetők folyamatos szakmai megújulását, tudatos és hatékony irányí­tóként való tevékenykedését, kompetencia-tudatosságának fejlesztését biztosí­tó képzési rendszer kialakí­tására. A vezetőképzés új rendszere arra készí­ti fel az ágazat intézményvezetőit, hogy képesek legyenek saját vezetői szerepüket és az általuk irányí­tott intézmények/szolgáltatások munkáját, szerepét rendszerszemléletben értelmezni, és a szakmai feladatok irányí­tásához a hatályos jogszabályi környezetben elmélyült, korszerű ismereteket szerezzenek.

Az újonnan bevezetésre kerülő vezetőképzés rendszere a vezetői munkakörben foglalkoztatott szakemberek tudásának folyamatos megújí­tására, frissí­tésére törekszik a két évenkénti képzésen való kötelezettséggel, biztosí­tva ezzel a hatékony és megbí­zható vezetői készségeket minden vezető számára a megszerzett végzettségüktől függetlenül.

A jelenlegi felsőfokú képzések és szakirányú továbbképzések mellett, illetve a szociális szakvizsga-rendszer helyett a szakma részéről határozott igény van egy olyan vezetőképzésre, amely alkalmas a szociális-, gyermekjóléti-, gyermekvédelmi intézmények vezetőinek kompetenciáját hatékonyan fejleszteni, és szinten tartani megújí­tó képzésekkel. A vezetéshez szükséges kompetenciák fejlesztése, létrehozása hatékonyabbá és eredményesebbé teszi a szociális ágazatban dolgozó vezetők munkáját. Az eredményes vezető munkája az egész szervezet működését megalapozza, ami végső soron az ellátottak biztonságát, a feléjük nyújtott segí­tség hatékonyságát is növeli. Az adott földrajzi – gazdasági – társadalmi környezetben működő intézmények vezetői a képzés során megszerzett megbí­zható vezetői tudással támogatni tudják fenntartóikat stratégia döntések meghozatalában is. Az ágazat egészének szüksége van arra, hogy a mindenkori hatékony vezetői kompetenciák megjelenjenek a közszolgáltatást végző intézményekben. A cél, hogy olyan legyen az ágazati vezetőképzés, amely sokrétűen felkészí­ti a leendő és a már gyakorló vezetőket a vezetői szerepre. A sokrétű felkészí­tés kiterjed a vezetői munka minden fontos aspektusára, felvértezi a vezetőket önismereti, csapatépí­tő, konfliktus-kezelő technikákkal, a hatékony kommunikáció eszköztárával. Megismerteti a vezetőket az ágazatra vonatkozó hatályos jogszabályi környezettel, ennek jogszerű és hatékony alkalmazásával.

GYakran Ismétlődő Kérdések

Megnyitás PDF formátumban

Algoritmus a képzés szintjének eldöntéséhez

 1. Melyek a vezetőképzésen való részvétel feltételei, illetve mi az elvégzésére előí­rt határidő?

  Az új képzési rendszerben a vezetői megbí­zás feltétele az alap vezetőképzésen vagy mester vezetőképzésen, majd meghatározott időközönként megújí­tó képzésen való részvétel lesz. A 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbí­zással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről (a továbbiakban: Vr.) 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesí­ti.”

  A vezetőképzés szintjei

  1. az alap vezetőképzés és
  2. a mester vezetőképzés.

  Az alap, illetve a mester vezetőképzés alapozó és - kétévente kötelező - megújí­tó képzési szakaszokból áll.

  A vezető

  1. a vezetői megbí­zás kezdetétől számí­tott egy éven belül alapozó vezetőképzés teljesí­tésére, továbbá
  2. az alapozó vezetőképzés teljesí­tésének időpontjától számí­tott két éven belül, majd ezt követően kétévenként megújí­tó vezetőképzés teljesí­tésére köteles.

  Az alap vezetőképzésre kötelezett:

  1. alapozó képzésének időtartama 80 óra, amelyből 30 óra elméleti és 50 óra gyakorlati képzés;
  2. megújí­tó képzésének időtartama 15 óra, amelyből 5 óra elméleti és 10 óra gyakorlati képzés.

  A mester vezetőképzésre kötelezett:

  1. alapozó képzésének időtartama 120 óra, amelyből 50 óra elméleti és 70 óra gyakorlati képzés;
  2. megújí­tó képzésének időtartama 25 óra, amelyből 10 óra elméleti és 15 óra gyakorlati képzés.

  A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:

  1. az első alkalommal vezetői megbí­zást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el; továbbá
  2. a szakápolási központban vezető szakápolóként foglalkoztatott személyre.

  Az új vezetőképzési rendszer 2018. január 1-jétől kezdődik.

  Átmeneti szabályok:

  1. A vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus szakvizsgával rendelkező személy első képzési időszaka 2020. december 31-éig tart.
  2. A vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus szakvizsgával nem rendelkező személy első képzési időszaka 2019. december 31-éig tart.
  3. A vezetőképzésre kötelezett és pedagógus-szakvizsgára irányuló képzésen részt vevő személy első képzési időszaka 2020. december 31-éig tart.
 2. A vezetőképzésre mikor kell bejelentkezni? Ezen képzés csak Budapesten lesz-e elérhető a Semmelweis Egyetemen? A határidők adottak, de az alap illetve a mester képzés egymás mellett párhuzamosan is fog képződni, vagy először az alapot képzik le és csak után lehet a mester képzésre jelentkezni?

  A vezetőképzésre történő jelentkezés lehetőségéről a szolgáltatói nyilvántartásban megadott email cí­men keresztül minden szolgáltató, és minden intézmény (a továbbiakban: intézmény) értesí­tést kap. Fontos, hogy a szolgáltatói nyilvántartásban megadott elektronikus levélcí­m naprakész és pontos legyen, mert csak í­gy biztosí­tható, hogy az intézmény időben értesüljön a vezetőképzésre vonatkozó, részletes információkról.

  A mester vezetőképzés kizárólag Budapesten, a Semmelweis Egyetem Szociális Vezetőképző Központjában folyik és az alap vezetőképzés régiós/megyei szinten is elérhető lesz.

  Az alap- és a mester vezetőképzés nem egymásra épülő képzés. Az alap- és a mester vezetőképzés egymás mellett, egymástól függetlenül folyik. A kétféle vezetőképzés eltérő tartalommal, eltérő tematikával fog megvalósulni, a kéttí­pusú vezetőképzés egymástól függetlenül, más-más vezetői körnek kialakí­tva valósul meg.

 3. A vezetői képzések milyen helyszí­neken várhatóak?

  A mester vezetőképzés Budapesten és az alap vezetőképzés régiós/megyei szinten is elérhető lesz.

 4. Mennyi lesz a vezetőképzés költsége és vizsgadí­ja?

  2020. június 30-ig Európai Uniós finanszí­rozás biztosí­tja a vezetőképzés költségeit, í­gy a képzések ingyenesen elérhetőek lesznek.

 5. A szolgálat nem intézményi formában működik, akkor a szakmai vezetőnek vezető képzésen részt kell-e vennie?

  Igen, a szociális szolgáltató/szolgálat vezetője is vezető képzésre kötelezett. Az új képzési rendszerben a vezetői megbí­zás feltétele az alap vezetőképzésen vagy mester vezetőképzésen, majd meghatározott időközönként megújí­tó képzésen való részvétel lesz. A 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbí­zással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről (a továbbiakban: Vr.) 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesí­ti.”

  A Vr. 5. § (2) bekezdése alapján mester vezetőképzésben köteles részt venni:

  1. A szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat, vagy javí­tóintézet intézményvezetője;
  2. a lakóotthon kivételével az Szt.-ben meghatározott bentlakásos intézmény telephelyének, a lakásotthon kivételével a gyermekotthon telephelyének, az utógondozó otthon telephelyének, a családok átmeneti otthona telephelyének, a gyermekek átmeneti otthona telephelyének, továbbá a javí­tóintézet telephelyének vezetője.

  Alap vezetőképzésre kötelezettek: az integrált intézmény önálló szervezeti egységének a vezetői – kivéve a 2. pontban emlí­tett telephely vezető munkakörben foglalkoztatott vezetők –, intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetők, és a vezető ápolók, vezető pedagógusok, bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezetők.

  A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:

  1. az első alkalommal vezetői megbí­zást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el; továbbá
  2. a szakápolási központban vezető szakápolóként foglalkoztatott személyre.
 6. Élelmezésvezetőt is el kell-e küldeni az alap vezetőképzésre?

  A Vr. a személyes gondoskodást végző, vezetői megbí­zással rendelkező személyek számára í­r elő képzési kötelezettséget. Az élelmezés vezető nem tartozik e munkavállalói körbe, í­gy e rendelet értelmében vezetőképzésre sem kötelezett.

 7. Nincs állandó helyettes, csak eseti intézményvezetők. Eseti helyettest kell-e alapképzésre vagy mesterképzésre küldeni?

  A kizárólag intézményvezető-helyettesi munkakört betöltő személy nem kötelezett vezetőképzésre, az intézményvezető-helyettes a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról rendelet szerint kötelesek továbbképzésen részt venni. A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik az első alkalommal vezetői megbí­zást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el.

 8. A vezetőképzés elvégzése mellett szükséges-e a továbbképzési pontok gyűjtése is?

  A vezetők számára csak egy kötelezettség maradt 2018. január 1-ét követően, és ez a szociális vezetőképzés. A vezetők számára – vezetőként – tehát nem kötelező a továbbképzési pontok gyűjtése.

  A Vr. 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesí­ti.” A vezető képzés minden esetben két részből áll, alapozó képzés és megújí­tó képzés. Ennek megfelelően a vezető képzésre kötelezett személynek a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben meghatározott, kredit pontokat adó képzéseken nem kell részt vennie.

 9. Ha egy alapellátás intézményvezető ellát más szakfeladaton is (pl. családsegí­tő, nappali ellátás vezető) feladatot, annak a vezetőképzésen túl a további feladatai ellátásához szükséges képzésen is részt kell vennie?

  A Vr. 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesí­ti.” A vezető képzés minden esetben két részből áll, alapozó képzés és megújí­tó képzés. Ennek megfelelően a vezető képzésre kötelezett személyeknek a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben (a továbbiakban: Tk. rendelet) meghatározott, kredit pontokat adó képzéseken nem kell részt vennie. Amennyiben a kérdésben jelzett vezető munkaszerződésében osztott munkakör van megjelölve (pl. intézményvezető 4 órában, gondozó 4 órában), vezetőképzésen részt kell vennie és teljesí­tenie kell a továbbképzési kötelezettségét a Tk. rendelet szerint.

 10. 2015. decembertől házi segí­tségnyújtó szolgálatnál szociálpedagógus végzettséggel vezetőgondozó munkakörbe helyettesí­tek. Vonatkozik-e rám a vezetőképzési kötelezettség, ha előre láthatóan még évekig nem jön vissza a gyesen lévő, kinevezett vezető gondozó?

  A Vr. 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesí­ti.” Az intézményvezető mester vezetőképzésre kötelezett. Vr. 5. § (2) bekezdése szerint:

  „(2) Mester vezetőképzés teljesí­tésére köteles:

  1. az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vezető”

  A Vr. 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vezető az állami, egyházi vagy nem állami fenntartású szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat vagy javí­tóintézet intézményvezetője.

  A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség alól azonban van kivétel, a Vr. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint:

  „(2) A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:

  1. az első alkalommal vezetői megbí­zást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el; {...}”

  Fentieknek megfelelően, az első alkalommal történő, a vezetői feladatokra vonatkozó, legfeljebb egy évig tartó helyettesí­tési megbí­zás esetén a vezetőképzésben történő részvétel nem kötelező a megbí­zott (helyettesí­tést végző) vezető számára. Azonban, ha a vezetői megbí­zás több mint egy évig fenn áll, vagy ismételt megbí­zást kap a vezetői feladatok ellátására (helyettesí­tésére), a vezetőképzésen történő részvétel és a vizsgakötelezettség az Ön számára is kötelező.

 11. A vezetőképzés kiváltja a 80 kreditpontot, vagy a vezetőképzés mellett a 80 kreditpontot is gyűjteni kell?

  A Vr. 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesí­ti.” Ennek megfelelően a vezető képzésre kötelezett személyeknek a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben meghatározott, kredit pontokat adó képzéseken nem kell részt vennie.

 12. Intézményvezetőként nem rendelkezem nyilvántartási számmal. Hol tudok igényelni ilyen számot?

  Nyilvántartási szám beszerzése: a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 2. §- a alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) vezeti a működési nyilvántartást.

  A személyes gondoskodást végző személyeknek a rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon kell az SZGYF felé a nyilvántartási adatokat bejelentenie, aki a rendelet. 5. melléklete szerinti igazolást állít ki a nyilvántartásba vételéről, amelynek része a nyilvántartási szám, amely számot kell megadni regisztrációkor.

 13. Okleveles szociológus oklevéllel intézményvezetőként jelenleg szociális menedzser képzésen folytatom a tanulmányaimat, melyet 2019 májusában fejezek be. Kaphatnék mentességet vagy haladékot, hogy a vezetőképzést elvégezhessem?

  A szabályozás nem tartalmaz mentességre vagy haladékra vonatkozó rendelkezéseket, így e körben erre lehetőség nincsen.

  A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 20. §-a alapján a rendelet hatálybalépésének napján vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus-szakvizsgával rendelkező személy első képzési időszaka 2020. december 31-éig tart. Az e rendelet hatálybalépésének napján vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus-szakvizsgával nem rendelkező személy első képzési időszaka 2019. december 31-éig tart. Az első képzési időszak alatt az alapozó képzést kell teljesíteni, amelynek óraszáma a rendelet 7. § (2) bekezdése alapján 120 óra, amelyből 50 óra az elméleti és 70 óra a gyakorlati képzés. Álláspontom szerint a vizsga teljesítése az első képzési időszakok végéig nem ró aránytalanul nagy terhet a vezetőkre, figyelembe véve az óraszámokat.

  Tájékoztatásul közlöm, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. melléklete tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimum előírásait.

 14. Idén védett korba léptem. Érdeklődnék, hogy a nyugdíjkorhatár betöltése előtt van-e mentesség?

  A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 21. §-a értelmében mentesül a vezetőképzésben való részvételi kötelezettség alól az a vezetőképzésre kötelezett, akinek 2018. október 03-án a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig öt évnél rövidebb idő van hátra.

 15. Családi, illetve munkahelyi bölcsődében foglalkoztatottakra vonatkozik–e a vezetőképzési kötelezettség?

  NEM. A családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde esetében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú mellékletének I.2.4. pontja nem ír elő vezetői létszámot. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 1. § d) pontja a bölcsőde vezetőre írja elő a vezetőképzés kötelezettségét, amely nem feleltethető meg a családi és munkahelyi bölcsődére, tekintettel, arra, hogy eltérő szolgáltatások. A fentiek alapján a családi bölcsődei dolgozók nem kötelezettek a vezetőképzésben részt venni. Kiegészítésképpen hangsúlyozzuk, hogy a családi bölcsőde hálózat esetében a koordinátor sem minősül vezetőnek.

 16. A mini bölcsőde vezetője köteles-e vezetőképzésre jelentkezni és a képzést elvégezni? Melyik szintet?

  IGEN, abban az esetben, ha a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú mellékletének I.2.2. pontja esetében önálló mini bölcsődéről van szó és a fenntartó heti 20 órában intézményvezető kinevezéséről döntött. Tekintettel arra, hogy önálló az intézmény a mester szintű képzés a kötelező.

  NEM, ha nincsen fenntartói döntés vezető kinevezéséről és nem önálló a mini bölcsőde nincs vezetőképzési kötelezettség.

 17. Többcélú óvoda-bölcsőde vagy többcélú közös igazgatású intézmény esetén hogyan alakul a vezetőképzési kötelezettség?

  A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú mellékletének I.2.2 pontja alapján többcélú közös igazgatású 3 vagy több csoport esetén 1 fő intézményvezető, illetve vezető kinevezése az előírás. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 1. § b) pontja alapján alap szintű vezetőképzési kötelezettsége keletkezik, ha intézményükben 3 vagy annál több csoport működik.

Kontakt

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Szociális Vezetőképzés

Telefon: 06-20 825-0508

Email: szoc_vez@emk.sote.hu

Tisztelt Hallgatóink!

Az alábbi időpontokra meghirdetett mester szintű képzéseink megteltek:

2018. szeptember 4. - 2019. január 11.
 • 2018. szeptember 4-5-6.
 • 2018. október 2-3-4.
 • 2018. október 29-30-31.
 • 2018. november 27-28-29.
 • 2019. január 8-9-10.
 • 2019. január 11.
2018. szeptember 11. - 2019. január 18.
 • 2018. szeptember 11-12-13.
 • 2018. október 9-10-11.
 • 2018. november 6-7-8.
 • 2018. december 4-5-6.
 • 2019. január 15-16-17.
 • 2019. január 18.
2018. szeptember 18. - 2019. január 25.
 • 2018. szeptember 18-19-20.
 • 2018. október 16-17-18.
 • 2018. november 13-14-15.
 • 2018. december 11-12-13.
 • 2019. január 22-23-24.
 • 2019. január 25.
2018. október 2. - 2019. február 8.
 • 2018. október 2-3-4.
 • 2018. október 29-30-31.
 • 2018. november 27-28-29.
 • 2019. január 8-9-10.
 • 2019. február 5-6-7.
 • 2019. február 8.
2018. október 9. - 2019. február 15.
 • 2018. október 9-10-11.
 • 2018. november 6-7-8.
 • 2018. december 4-5-6.
 • 2019. január 15-16-17.
 • 2019. február 12-13-14.
 • 2019. február 15.
2018. október 16. - 2019. február 22.
 • 2018. október 16-17-18.
 • 2018. november 13-14-15.
 • 2018. december 11-12-13.
 • 2019. január 22-23-24.
 • 2019. február 19-20-21.
 • 2019. február 22.

A következő 6 kurzus meghirdetése novemberben várható.

Türelmüket köszönjük!