Szociális vezetőképzés

Tisztelt érdeklődő!

Köszöntjük honlapunkon.

Kedves Kollégák!

A Semmelweis Egyetemen ősszel is folytatódik a szociális vezetőképzés alap és mester szinten.

Három fontos változást szeretnénk külön kiemelni:

A képzésekre már nem csak a jelenleg vezető beosztásban lévők jelentkezhetnek. Minden érdeklődőt várunk!

A sikeres teljesítés elszámolható a szociális továbbképzési rendszerben.

A COVID-19 fertőzés miatti járványügyi készültségre tekintettel átalakítottuk az oktatás felépítését. A hallgatói visszajelzéseket figyelembe véve újra lesznek jelenléti napok, de ezek számát ötre csökkentettük. A veszélyhelyzetben kialakított online tanítási formát részben meghagytuk. Lesznek órák a virtuális térben, és olyan kész tananyagok is, amelyeket a képzés oldalán értek el.

tartalom és a cél változatlan!

Kapcsolatépítés, új eszközök, módszerek és ötletek.

Vezetést támogató ismeretek a szervezet felépítéséről és működéséről, az együttműködésre alapuló rendszerek kialakításáról, a motivációs lehetőségekről, a munkahelyi konfliktusokról, a válságkezelésről, vezetői önismeretről, tárgyalási technikákról stb…

Szakértő, tapasztalt és lelkes oktatói csapat, gyakorlati példák.

Bővebb információ alap és mester képzés: +36 20 825 0508 / szoc_vez@emk.sote.hu /

Jelentkezés: https://ojkf.szgyf.gov.hu

Üdvözlettel,

Szociális Vezetőképzés csapata

SZVK éves beszámoló 2020 (Semmelweis Egyetem)

Az alábbiakban fontos információkat talál a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kara által szervezett, hatósági képzésként megvalósuló szociális vezetőképzésről. A kétszintű vezetőképzés 2018-ban indul, a pontos helyszí­nek és időpontok folyamatosan feltöltésre fognak kerülni az oldalra. Amennyiben a keresett információt nem találta meg, úgy kérjük látogasson vissza egy későbbi időpontban.

Dékáni köszöntő

Tisztelettel köszöntjük honlapunkon!

A 2010-ben alapí­tott Egészségügyi Közszolgálati Kar Egyetemünk legfiatalabb kara, mely elsődlegesen társadalomtudományi orientáltságú, de interdiszciplináris, határterületi képzéseket integrálja. Programjaival lefedi a teljes képzési spektrumot az alapképzéstől kezdve, a mesterképzésen, illetve doktori képzésen keresztül a felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzésig az egészségügyi menedzsment, a lelki és közösségi egészség, valamint az egészségügyi informatika területén. Ez a képzési paletta 2018-tól kiegészül a vezetői megbí­zással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó szakemberek számára szervezett vezetőképzéssel.

A kar küldetése, hogy otthont adjon a szervezeti, közösségi, illetve személyes fejlesztésre irányuló tevékenységeknek, az oktatás, a kutatás, a társadalomtudományi innováció, valamint a tanácsadás területén. Arra törekszünk, hogy minőségi képzési programjainkkal felkészí­tsük a graduális képzésben részt vevő hallgatóinkat csakúgy, mint a vezetőképzésre jelentkező szociális szakembereket a rájuk váró kihí­vások hatékony kezelésére.

Reméljük, hogy honlapunkon megtalálják az összes keresett információt, és az oldal segí­tséget nyújt a képzések közti eligazodásban!

Dr. Gaál Péter

dékán

A szociális vezetőképzésről

A magyarországi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények vezetői munkakörének ellátásához 2018-ig nem volt egységes és kötelező vezetőképzés, ami biztosí­totta volna a professzionális, tudatos és alapos felkészí­tést, a vezetői szerephez szükséges ismereteket, készségeket. A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző, vezetői megbí­zással rendelkező személyek képzésének rendszere a szociális és a gyermekvédelmi törvény módosulásával 2018. január 1-jével megváltozott.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen egyre nagyobb igény van a vezetők folyamatos szakmai megújulását, tudatos és hatékony irányí­tóként való tevékenykedését, kompetencia-tudatosságának fejlesztését biztosí­tó képzési rendszer kialakí­tására. A vezetőképzés új rendszere arra készí­ti fel az ágazat intézményvezetőit, hogy képesek legyenek saját vezetői szerepüket és az általuk irányí­tott intézmények/szolgáltatások munkáját, szerepét rendszerszemléletben értelmezni, és a szakmai feladatok irányí­tásához a hatályos jogszabályi környezetben elmélyült, korszerű ismereteket szerezzenek.

Az újonnan bevezetésre kerülő vezetőképzés rendszere a vezetői munkakörben foglalkoztatott szakemberek tudásának folyamatos megújí­tására, frissí­tésére törekszik a két évenkénti képzésen való kötelezettséggel, biztosí­tva ezzel a hatékony és megbí­zható vezetői készségeket minden vezető számára a megszerzett végzettségüktől függetlenül.

A jelenlegi felsőfokú képzések és szakirányú továbbképzések mellett, illetve a szociális szakvizsga-rendszer helyett a szakma részéről határozott igény van egy olyan vezetőképzésre, amely alkalmas a szociális-, gyermekjóléti-, gyermekvédelmi intézmények vezetőinek kompetenciáját hatékonyan fejleszteni, és szinten tartani megújí­tó képzésekkel. A vezetéshez szükséges kompetenciák fejlesztése, létrehozása hatékonyabbá és eredményesebbé teszi a szociális ágazatban dolgozó vezetők munkáját. Az eredményes vezető munkája az egész szervezet működését megalapozza, ami végső soron az ellátottak biztonságát, a feléjük nyújtott segí­tség hatékonyságát is növeli. Az adott földrajzi – gazdasági – társadalmi környezetben működő intézmények vezetői a képzés során megszerzett megbí­zható vezetői tudással támogatni tudják fenntartóikat stratégia döntések meghozatalában is. Az ágazat egészének szüksége van arra, hogy a mindenkori hatékony vezetői kompetenciák megjelenjenek a közszolgáltatást végző intézményekben. A cél, hogy olyan legyen az ágazati vezetőképzés, amely sokrétűen felkészí­ti a leendő és a már gyakorló vezetőket a vezetői szerepre. A sokrétű felkészí­tés kiterjed a vezetői munka minden fontos aspektusára, felvértezi a vezetőket önismereti, csapatépí­tő, konfliktus-kezelő technikákkal, a hatékony kommunikáció eszköztárával. Megismerteti a vezetőket az ágazatra vonatkozó hatályos jogszabályi környezettel, ennek jogszerű és hatékony alkalmazásával.

Szociális munka napja

A Szociális Munka Napján - amely sok-sok év kivárás után végre ágazati ünnepnap lett - ráirányítjuk a figyelmet azokra a kollégákra, akik az év minden napján segítik, ápolják, gondozzák rászoruló embertársainkat.

A saját figyelmünk mellett azonban fontos, hogy a közvélemény, a tágabb társadalom figyelmét is felhívjuk arra a szakmára és hivatásra, amely a hétköznapokban még csekély ismertséggel és elismertséggel rendelkezik.

A Semmelweis Egyetem Szociális Vezetőképzőjében dolgozókként elkötelezettek, s lehetőségünkhöz képest aktív cselekvői vagyunk ennek a folyamatnak. Szeretnénk, ha szakmaiságukban és értékeiben erős, saját fontosságában megerősített intézményvezetők kerülnének ki hosszú távon is képzéseinkből. Meggyőződésünk ugyanis, hogy a tudatosabb és felkészültebb vezetők tevékenysége kihat a teljes szervezeti hálóra, a munkatársakra és végsősoron hatékonyabb szolgáltatásokat eredményeznek, ami hatással van a reánk bízottak életminőségére is.

A szociális szolgáltatási rendszerben - beleértve a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatokat is - sokféle célcsoport számára, szerteágazó ellátásokat biztosítanak szociális intézményeink, azonban egy dologban az egész ágazat közös: a társadalom egészének szüksége van a munkánkra. A szociális segítés fontosságának elismerése ügyében sok a teendőnk, de ezt az utat a szociális ellátásokban dolgozók közössége együttműködve tudja csak bejárni. Ehhez kíván sok erőt és átélhető együttműködést a Szociális Vezetőképzés oktatói-tréneri csapata.

Műhelymunka

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt a hat alkalomból álló, Szociálpolitikai kihívások címmel induló akkreditált műhelymunkánkra.

Meghívó

Beharangozó

A műhelymunkára való jelentkezés november 4-től lesz lehetséges.

Meghívó szakmai konferenciánkra és tanúsítvány átadó ünnepségünkre

Szeretettel meghívjuk minden kedves résztvevőnket és szociális területen dolgozó kollégát a 2019. szeptember 23-án megrendezésre kerülő Szakmai konferenciánkra és tanúsítvány átadó ünnepségünkre. A program a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjében és Dísztermében kerül megrendezésre.

Meghívó

Regisztráció tanúsítványt átvevők számára

Regisztráció érdeklődők számára

Kedves Hallgatóink!

Az ALAP képzésre regisztrálók számára az ETTR Moodle rendszer regisztrációs felületét 2019. január 10-én megnyitottuk. A regisztráció az alábbi linken érhető el https://emk.semmelweis.hu/moodle/login/signup.php

Hallgatóink a regisztrációt követően ezen a felületen tudnak jelentkezni a meghirdetett képzésekre, itt találják meg a feltöltött oktatási anyagokat és ezen a felületen keresztül lesz mód a hallgatók és az oktatók közötti kommunikáció lebonyolítására is.

Kedves Hallgatók!

Tájékoztatunk mindenkit, hogy a korábbi regisztrációs és jelentkezési felületet felváltja az ETTR-Moodle rendszer. A jövőben a hallgatóink a regisztrációt követően ezen a felületen tudnak jelentkezni a meghirdetett képzésekre, itt találják meg a feltöltött oktatási anyagokat és ezen a felületen keresztül lesz mód a hallgatók és az oktatók közötti kommunikáció lebonyolítására is. Ezért kérünk mindenkit, hogy regisztráljon a Moodle felületen, amely a szociális vezetőképzés MESTER képzésére regisztrálók számára az alábbi linken elérhető: https://emk.semmelweis.hu/moodle/login/signup.php

Az ALAP képzésre regisztrálók számára a regisztrációs felületet előreláthatólag 2019. január első hetében nyitjuk meg.

Kérjük a már végzett, és jelenleg is futó képzéseinken résztvevő hallgatóinkat, hogy ők is végezzék el a regisztrációt, mert a kétévente esedékes megújító képzésekről is ezen a felületen értesítjük a hallgatóinkat, illetve a tájékoztatóinkat is itt olvashatják el.

A Semmelweis Egyetem szociális vezetőképzésével kapcsolatos aktuális információk:

MESTERKÉPZÉS

Örömmel értesítjük a mester képzésre kötelezett hallgatóinkat, hogy 2018. december 11-én 9 órakor megnyitottuk a jelentkezést a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzését szabályozó 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet értelmében mesterképzésre kötelezettek számára.

A rendelet értelmében a szociális szakvizsgával nem rendelkező hallgatóknak 2019. december 31-ig szükséges elvégezni a képzést. Erre tekintettel a most meghirdetett 6 csoportnál először számukra nyitjuk meg a jelentkezés lehetőségét. 2018. december 17. 9 órától a mester képzésre való jelentkezés a szakvizsgával rendelkezők számára is elérhetővé válik. A szociális szakvizsgával rendelkező mesterképzésre kötelezett hallgatóink a fennmaradó helyek függvényében tudnak majd jelentkezni, amennyiben lesz olyan csoport, amelyik nem telik be. A következő 6 mester csoport meghirdetése 2019. augusztus elején várható, ami elérhető lesz a mester vezetőképzésre kötelezett, szociális szakvizsgával rendelkező hallgatók számára is.

Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy mielőtt jelentkezik a kiválasztott képzésre a honlapunkról, illetve a Moodle rendszerből is letölthető, de mellékletként is csatolt, 30 napnál nem régebbi munkáltatói nyilatkozatot kitöltve, PDF formátumban töltse fel a megadott pontban. A képzésre való jelentkezést csak a feltöltött munkáltatói nyilatkozat képzésszervező általi jóváhagyását követően lehet elkezdeni.

A jelentkezést követően elektronikus levélben igazoljuk vissza a képzési csoportba kerülést, és később tájékoztatjuk a hallgatókat a további tudnivalókról, illetve a szükséges dokumentumokról.

Tájékoztatunk mindenkit, hogy a Budapesti és Pest megyei hallgatóink számára a képzés során a catering szolgáltatás (ebéd, kávészünet délelőtt és délután), Budapest és Pest megyén kívülről érkező résztvevőink számára catering és a szállás is biztosított.

ALAPKÉPZÉS

Örömmel értesítjük a regisztrált hallgatóinkat, hogy az ALAP képzések 2019. februárjától a Pilot képzésekkel elindulnak.

A pilot képzést követően országos szinten, több helyszínen is megvalósul az ALAP képzés. A pontos időpontokról és helyszínekről februárban, e-mailben értesítést küldünk Önöknek, illetve ezen információk a honlapon és a regisztrációs felületen elérhetőek lesznek. A képzésekre való jelentkezést a jövőben itt tudják megtenni.

A képzés jelenléti órákból – lásd képzési időpont - és az ETTR-Moodle felületen megjelölt, összesen 50 óra gyakorlatból áll. A képzést megelőzően egy rövid belépő esszét szükséges benyújtani, mely az intézményi középvezető szerepéről szól.

A gyakorlat modulonként jelenik meg a Moodle felületen.

A vizsga írásban történik, mely modulonként valósul meg a Moodle felületen. A modulok értékeléseinek átlaga adják a tanúsítvány minősítését.

A pilot képzések Budapesten, a Pest megyei régióban dolgozók számára indulnak. A pilot képzéseken való részvétel meghívásos alapon történik, így ezekre a képzésekre a jelentkezés nem lehetséges.

Pilot képzés időpontjai:

PILOT 1. 2019.február 11 – 2019. április 08.

Helyszín: Budapest, Egészségügyi Menedzserképző Központ - Semmelweis Egyetem (Budapest, Kútvölgyi út 2, 1125)

PILOT 2. 2019. február 18 – 2019. április 15.

Helyszín: Budapest, Egészségügyi Menedzserképző Központ - Semmelweis Egyetem (Budapest, Kútvölgyi út 2, 1125)

A további, országos szinten megszervezésre kerülő ALAP képzésekről 2019. februárjában kapnak tájékoztatást a regisztrált leendő hallgatóink a Moodle információs rendszerünkön keresztül.

Reméljük hamarosan a hallgatóink között üdvözölhetjük!

További információért forduljanak hozzánk bizalommal.

Képzésszervezők

Szociális vezetőképzés

Általános információk, Alap és Mester képzés, telefon: +36 20 825 0508

Alap képzés, telefon: +36 20 670 1343

e-mail: szoc_vez@emk.sote.hu

GYakran Ismétlődő Kérdések

Megnyitás PDF formátumban

Algoritmus a képzés szintjének eldöntéséhez

 1. Melyek a vezetőképzésen való részvétel feltételei, illetve mi az elvégzésére előírt határidő?
Az új képzési rendszerben a vezetői megbízás feltétele az alap vezetőképzésen vagy mester vezetőképzésen, majd meghatározott időközönként megújító képzésen való részvétel lesz. A 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbí­zással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről (a továbbiakban: Vr.) 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesí­ti.”

A vezetőképzés szintjei

 1. az alap vezetőképzés és
 2. a mester vezetőképzés.
Az alap, illetve a mester vezetőképzés alapozó és - kétévente kötelező - megújító képzési szakaszokból áll. A vezető
 1. a vezetői megbí­zás kezdetétől számított egy éven belül alapozóvezetőképzés teljesí­tésére, továbbá
 2. az alapozó vezetőképzés teljesí­tésének időpontjától számí­tott két éven belül, majd ezt követően kétévenként megújítóvezetőképzés teljesí­tésére köteles.
Az alap vezetőképzésre kötelezett:
 1. alapozó képzésének időtartama 80 óra, amelyből 30 óra elméleti és 50 óra gyakorlati képzés;
 2. megújí­tó képzésének időtartama 15 óra, amelyből 5 óra elméleti és 10 óra gyakorlati képzés.
A mester vezetőképzésre kötelezett:
 1. alapozó képzésének időtartama 120 óra, amelyből 50 óra elméleti és 70 óra gyakorlati képzés;
 2. megújí­tó képzésének időtartama 25 óra, amelyből 10 óra elméleti és 15 óra gyakorlati képzés.
A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:
 1. az első alkalommal vezetői megbí­zást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el;
 2. a szakápolási központban vezető szakápolóként foglalkoztatott személyre;
 3. akinek a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig öt évnél rövidebb idő van hátra,
 4. aki szociális szakvizsgával rendelkezik,
 5. aki felsőfokú szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező vagy szociális menedzser végzettséggel és – bármilyen tudományterületen szerzett – tudományos fokozattal rendelkezik.
Az új vezetőképzési rendszer 2018. január 1-jétől kezdődik. Átmeneti szabályok:
 1. A vezetőképzésre kötelezett és szociális vagy pedagógus szakvizsgával rendelkező személy első képzési időszaka december 31-éigtart.
 1. A vezetőképzésre mikor kell bejelentkezni? Ezen képzés csak Budapesten lesz-e elérhető? A határidők adottak, de az alap illetve a mester képzés egymás mellett párhuzamosan is fog képződni, vagy először az alapot képzik le és csak után lehet a mester képzésre jelentkezni?
A vezetőképzésre történő jelentkezés a www.ojkf.hu felületen regisztrációt követően van lehetőség. A regisztrációt követően érhetőek el az aktuálisan meghirdetett képzések, amire jelentkezni lehet. A szociális vezetőképzés alap és mester képzését a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Tárdadalom Tudományi Kar Szociológia Intézet Szociális Vezetőképzés Tanszék és a Semmelweis Egyetem Szociális Vezetőképző Központja szervezi a fővárosban, valamint régiós/megyei szinten is.   Az alap- és a mester vezetőképzés nem egymásra épülő képzés. Az alap- és a mester vezetőképzés egymás mellett, egymástól függetlenül folyik. A kétféle vezetőképzés eltérő tartalommal, eltérő tematikával fog megvalósulni, a kéttípusú vezetőképzés egymástól függetlenül, más-más vezetői körnek kialakítva valósul meg.
 1. A szolgálat nem intézményi formában működik, akkor a szakmai vezetőnek vezető képzésen részt kell-e vennie?
Igen, a szociális szolgáltató/szolgálat vezetője is vezető képzésre kötelezett. Az új képzési rendszerben a vezetői megbí­zás feltétele az alap vezetőképzésen vagy mester vezetőképzésen, majd meghatározott időközönként megújí­tó képzésen való részvétel lesz. A 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet a vezetői megbí­zással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről (a továbbiakban: Vr.) 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesíti.” A Vr. 5. § (2) bekezdése alapján mester vezetőképzésben köteles részt venni:
 1. A szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat, vagy javítóintézet intézményvezetője;
 2. a lakóotthon kivételével az Szt.-ben meghatározott bentlakásos intézmény telephelyének, a lakásotthon kivételével a gyermekotthon telephelyének, az utógondozó otthon telephelyének, a családok átmeneti otthona telephelyének, a gyermekek átmeneti otthona telephelyének, továbbá a javítóintézet telephelyének vezetője.
Alap vezetőképzésre kötelezettek: az integrált intézmény önálló szervezeti egységének a vezetői – kivéve a 2. pontban említett telephely vezető munkakörben foglalkoztatott vezetők –, intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetők, és a vezető ápolók, vezető pedagógusok, bölcsődei, mini bölcsődei tagintézmény-vezetők. A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:
 • az első alkalommal vezetői megbí­zást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el;
 • a szakápolási központban vezető szakápolóként foglalkoztatott személyre;
 • akinek a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig öt évnél rövidebb idő van hátra,
 • aki szociális szakvizsgával rendelkezik,
 • aki felsőfokú szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező vagy szociális menedzser végzettséggel és – bármilyen tudományterületen szerzett – tudományos fokozattal rendelkezik.
 1. Élelmezésvezetőt is el kell-e küldeni az alap vezetőképzésre?
A Vr. a személyes gondoskodást végző, vezetői megbízással rendelkező személyek számára ír elő képzési kötelezettséget. Az élelmezés vezető nem tartozik e munkavállalói körbe, így e rendelet értelmében vezetőképzésre sem kötelezett.
 1. Nincs állandó helyettes, csak eseti intézményvezetők. Eseti helyettest kell-e alapképzésre vagy mesterképzésre küldeni?
A kizárólag intézményvezető-helyettesi munkakört betöltő személy nem kötelezett vezetőképzésre, az intézményvezető-helyettes a 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról rendelet szerint kötelesek továbbképzésen részt venni. A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik az első alkalommal vezetői megbízást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el.
 1. A vezetőképzés elvégzése mellett szükséges-e a továbbképzési pontok gyűjtése is?
A vezetőképzésre kötelezettek számára csak egy kötelezettség maradt 2018. január 1-ét követően, és ez a szociális vezetőképzés. A vezetők számára – vezetőként – tehát nem kötelező a továbbképzési pontok gyűjtése, kivéve azon vezetőket, akik nem kötelezettek vezetőképzésre.
 1. Ha egy alapellátás intézményvezető ellát más szakfeladaton is (pl. családsegítő, nappali ellátás vezető) feladatot, annak a vezetőképzésen túl a további feladatai ellátásához szükséges képzésen is részt kell vennie?
A Vr. 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesíti.” A vezető képzés minden esetben két részből áll, alapozó képzés és megújí­tó képzés. Ennek megfelelően a vezető képzésre kötelezett személyeknek a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben (a továbbiakban: Tk. rendelet) meghatározott, kredit pontokat adó képzéseken nem kell részt vennie. Amennyiben a kérdésben jelzett vezető munkaszerződésében osztott munkakör van megjelölve (pl. intézményvezető 4 órában, gondozó 4 órában), vezetőképzésen részt kell vennie és teljesí­tenie kell a továbbképzési kötelezettségét a Tk. rendelet szerint.
 1. decembertől házi segítségnyújtó szolgálatnál szociálpedagógus végzettséggel vezetőgondozó munkakörbe helyettesí­tek. Vonatkozik-e rám a vezetőképzési kötelezettség, ha előre láthatóan még évekig nem jön vissza a gyesen lévő, kinevezett vezető gondozó?
A Vr. 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljesí­ti.” Az intézményvezető mester vezetőképzésre kötelezett. Vr. 5. § (2) bekezdése szerint: „(2) Mester vezetőképzés teljesí­tésére köteles:
 • . az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vezető”
A Vr. 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vezető az állami, egyházi vagy nem állami fenntartású szociális szolgáltató, szociális intézmény, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény, hálózat vagy javí­tóintézet intézményvezetője. A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség alól azonban van kivétel, a Vr. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint: „(2) A vezetőképzésben való részvételi kötelezettség nem vonatkozik:
 1. az első alkalommal vezetői megbí­zást kapott személyre, aki a vezetői feladatokat legfeljebb egy év határozott ideig látja el; {...}”
Fentieknek megfelelően, az első alkalommal történő, a vezetői feladatokra vonatkozó, legfeljebb egy évig tartó helyettesí­tési megbí­zás esetén a vezetőképzésben történő részvétel nem kötelező a megbí­zott (helyettesí­tést végző) vezető számára. Azonban, ha a vezetői megbí­zás több mint egy évig fenn áll, vagy ismételt megbí­zást kap a vezetői feladatok ellátására (helyettesí­tésére), a vezetőképzésen történő részvétel és a vizsgakötelezettség az Ön számára is kötelező.
 1. A vezetőképzés kiváltja a 80 kreditpontot, vagy a vezetőképzés mellett a 80 kreditpontot is gyűjteni kell?
A Vr. 2. § (1) bekezdése szerint: „A vezető a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/D. § (1) és (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségét a vezetőképzésen való részvétellel és a vizsga sikeres letételével teljes­ti.” Ennek megfelelően a vezető képzésre kötelezett személyeknek a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendeletben meghatározott, kredit pontokat adó képzéseken nem kell részt vennie.
 1. Intézményvezetőként nem rendelkezem nyilvántartási számmal. Hol tudok igényelni ilyen számot?
Nyilvántartási szám beszerzése: a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 2. §- a alapján a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) vezeti a működési nyilvántartást. A személyes gondoskodást végző személyeknek a rendelet 1. melléklete szerinti adatlapon kell az SZGYF felé a nyilvántartási adatokat bejelentenie, aki a rendelet. 5. melléklete szerinti igazolást állít ki a nyilvántartásba vételéről, amelynek része a nyilvántartási szám, amely számot kell megadni regisztrációkor.
 1. Okleveles szociológus oklevéllel intézményvezetőként jelenleg szociális menedzser képzésen folytatom a tanulmányaimat, melyet 2019 májusában fejezek be. Kaphatnék mentességet vagy haladékot, hogy a vezetőképzést elvégezhessem?
A szabályozás nem tartalmaz mentességre vagy haladékra vonatkozó rendelkezéseket, így e körben erre lehetőség nincsen.
 1. Idén védett korba léptem. Érdeklődnék, hogy a nyugdíjkorhatár betöltése előtt van-e mentesség?
A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 21. §-a értelmében mentesül a vezetőképzésben való részvételi kötelezettség alól az a vezetőképzésre kötelezett, akinek a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig öt évnél rövidebb idő van hátra.
 1. Családi, illetve munkahelyi bölcsődében foglalkoztatottakra vonatkozik–e a vezetőképzési kötelezettség?
NEM. A családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde esetében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú mellékletének I.2.4. pontja nem ír elő vezetői létszámot. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 1. § d) pontja a bölcsőde vezetőre írja elő a vezetőképzés kötelezettségét, amely nem feleltethető meg a családi és munkahelyi bölcsődére, tekintettel, arra, hogy eltérő szolgáltatások. A fentiek alapján a családi bölcsődei dolgozók nem kötelezettek a vezetőképzésben részt venni. Kiegészítésképpen hangsúlyozzuk, hogy a családi bölcsőde hálózat esetében a koordinátor sem minősül vezetőnek.
 1. A mini bölcsőde vezetője köteles-e vezetőképzésre jelentkezni és a képzést elvégezni? Melyik szintet?
IGEN, abban az esetben, ha a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú mellékletének I.2.2. pontja esetében önálló mini bölcsődéről van szó és a fenntartó heti 20 órában intézményvezető kinevezéséről döntött. Tekintettel arra, hogy önálló az intézmény a mester szintű képzés a kötelező. NEM, ha nincsen fenntartói döntés vezető kinevezéséről és nem önálló a mini bölcsőde nincs vezetőképzési kötelezettség.
 1. Többcélú óvoda-bölcsőde vagy többcélú közös igazgatású intézmény esetén hogyan alakul a vezetőképzési kötelezettség?
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú mellékletének I.2.2 pontja alapján többcélú közös igazgatású 3 vagy több csoport esetén 1 fő intézményvezető, illetve vezető kinevezése az előírás. A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet 1. § b) pontja alapján alap szintű vezetőképzési kötelezettsége keletkezik, ha intézményükben 3 vagy annál több csoport működik.

Kontakt

Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Szociális Vezetőképzés

Általános információk, Alap és Mester képzés, telefon:

+36 20 825 0508

Alap képzés, telefon:

+36 20 670 1343

Email: szoc_vez@emk.sote.hu

Ügyfélfogadási idő

Hétfő-csütörtök: 9-12 óra és 13-17 óra

Péntek: 9-15 óra

Munkatársaink:

Alapképzés: Szabó Péter, Szemerszky Mira Flóra, Várady Réka

Mesterképzés: Belicza Lilla, Giricz Hajnalka

Képzésszervezési vezető: Németh Andrea

2020 Márciusban induló mester képzéseink:
 1. csoport: ID 1

Helyszín: Ibis Styles Budapest Center, Rákóczi út 58.

1. nap 2020.02.17 10:00- 17:45
2. nap 2020.02.18 9:00- 17:30
3. nap 2020.02.19 9:00- 16:00
4. nap 2020.03.16 10:00- 17:45
5. nap 2020.03.17 9:00- 17:00
6. nap 2020.03.18 9:00- 16:00
7. nap 2020.04.27 10:00- 18:00
8. nap 2020.04.28 9:00- 17:00
9. nap 2020.04.29 9:00- 14:15
10. nap 2020.05.25 10:00- 15:15
11. nap 2020.05.26 9:00- 14:15
 
 1. csoport: ID 9

Helyszín: Ibis Styles Budapest Center, Rákóczi út 58.

1. nap 2020.02.19 10:00- 17:45
2. nap 2020.02.20 9:00- 17:30
3. nap 2020.02.21 9:00- 16:00
4. nap 2020.03.18 10:00- 17:45
5. nap 2020.03.19 9:00- 17:00
6. nap 2020.03.20 9:00- 16:00
7. nap 2020.04.28 10:00- 18:00
8. nap 2020.04.29 9:00- 17:00
9. nap 2020.04.30 9:00- 14:15
10. nap 2020.05.27 10:00- 15:15
11. nap 2020.05.28 9:00- 14:15
 
 1. csoport: ID 18

Helyszín: Ibis Styles Budapest Center, Rákóczi út 58.

1. nap 2020.02.24 10:00- 17:45
2. nap 2020.02.25 9:00- 17:30
3. nap 2020.02.26 9:00- 16:00
4. nap 2020.03.23 10:00- 17:45
5. nap 2020.03.24 9:00- 17:00
6. nap 2020.03.25 9:00- 16:00
7. nap 2020.05.04 10:00- 18:00
8. nap 2020.05.05 9:00- 17:00
9. nap 2020.05.06 9:00- 14:15
10. nap 2020.06.02 10:00- 15:15
11. nap 2020.06.03 9:00- 14:15
     
 1. csoport: ID 21

Helyszín: Ibis Styles Budapest Center, Rákóczi út 58.

1. nap 2020.02.26 10:00- 17:45
2. nap 2020.02.27 9:00- 17:30
3. nap 2020.02.28 9:00- 16:00
4. nap 2020.03.25 10:00- 17:45
5. nap 2020.03.26 9:00- 17:00
6. nap 2020.03.27 9:00- 16:00
7. nap 2020.05.06 10:00- 18:00
8. nap 2020.05.07 9:00- 17:00
9. nap 2020.05.08 9:00- 14:15
10. nap 2020.06.03 10:00- 15:15
11. nap 2020.06.04 9:00- 14:15
 
 1. csoport: ID 22

Helyszín: Ibis Styles Budapest Center, Rákóczi út 58.

1. nap 2020.03.02 10:00- 17:45
2. nap 2020.03.03 9:00- 17:30
3. nap 2020.03.04 9:00- 16:00
4. nap 2020.03.30 10:00- 17:45
5. nap 2020.03.31 9:00- 17:00
6. nap 2020.04.01 9:00- 16:00
7. nap 2020.05.11 10:00- 18:00
8. nap 2020.05.12 9:00- 17:00
9. nap 2020.05.13 9:00- 14:15
10. nap 2020.06.08 10:00- 15:15
11. nap 2020.06.09 9:00- 14:15
 
 1. csoport: ID 23

Helyszín: Ibis Styles Budapest Center, Rákóczi út 58.

1. nap 2020.03.04 10:00- 17:45
2. nap 2020.03.05 9:00- 17:30
3. nap 2020.03.06 9:00- 16:00
4. nap 2020.04.01 10:00- 17:45
5. nap 2020.04.02 9:00- 17:00
6. nap 2020.04.03 9:00- 16:00
7. nap 2020.05.13 10:00- 18:00
8. nap 2020.05.14 9:00- 17:00
9. nap 2020.05.15 9:00- 14:15
10. nap 2020.06.10 10:00- 15:15
11. nap 2020.06.11 9:00- 14:15
     

VEKOP-1: ID 27

Helyszín: Szociális Vezetőképzés, Budapest Kútvölgyi út 23.

1. nap 2020.02.20 9:00- 16:45
2. nap 2020.02.27 9:00- 17:30
3. nap 2020.03.05 9:00- 16:00
4. nap 2020.03.12 9:00- 16:45
5. nap 2020.03.19 9:00- 17:00
6. nap 2020.03.26 9:00- 16:00
7. nap 2020.04.02 9:00- 17:00
8. nap 2020.04.08 9:00- 17:00
9. nap 2020.04.16 9:00- 14:15
10. nap 2020.04.23 9:00- 14:15
11. nap 2020.04.29 9:00- 14:15
 

VEKOP-2: ID 28

Helyszín: Szociális Vezetőképzés, Budapest Kútvölgyi út 23.

1. nap 2020.02.21 9:00- 16:45
2. nap 2020.02.28 9:00- 17:30
3. nap 2020.03.06 9:00- 16:00
4. nap 2020.03.13 9:00- 16:45
5. nap 2020.03.20 9:00- 17:00
6. nap 2020.03.27 9:00- 16:00
7. nap 2020.04.03 9:00- 17:00
8. nap 2020.04.09 9:00- 17:00
9. nap 2020.04.17 9:00- 14:15
10. nap 2020.04.23 9:00- 14:15
11. nap 2020.04.30 9:00- 14:15
   
 1. februártól induló alap képzéseink
 
III/19 Pécs:február 03., február 17., március 02., március 16., március 30.
III/21 Szombathely:február 05., február 19., március 04., március 18., április 01.
III/22 Debrecen:február 06., február 20., március 05., március 19., április 02.
III/24 Nyíregyháza:február 10., február 24., március 09., március 23., április 06.
III/25 Gyula:február 11., február 25., március 10., március 24., április 07.
III/26 Miskolc:február 12., február 26., március 11., március 25., április 08.
III/27 Szeged:február 13., február 27., március 12., március 26., április 09.
III/28 Pécs:április 20., május 04., május 18., június 02., június 15.
III/29 Szolnok:április 21., május 05., május 19., június 02., június 16.
III/30 Szombathely:április 22., május 06., május 20., június 03., június 17.
III/31 Debrecen:április 23., május 07., május 21., június 04., június 18.
III/33 Nyíregyháza:április 27., május 11., május 25., június 08., június 22.
III/34 Gyula:április 28., május 12., május 26., június 09., június 23.
III/35 Miskolc:április 29., május 13., május 27., június 10., június 24.
III/36 Szeged:április 30., május 14., május 28., június 11., június 25.
III/37 Budapest EFOP:február 07., február 21., március 06., március 20., április 03.
III/38 Budapest VEKOP:február 14., február 28., március 13., március 27., április 17.

Tisztelt Hallgatóink!

2019. második félévtől indított Alap- és Mestervezetőképzések

Kérjük, mielőtt jelentkezik valamelyik képzési csoportra, az alábbi tájékoztató szöveget feltétlenül olvassa el. Köszönjük!

A 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet értelmében a szociális vagy pedagógus szakvizsgával nem rendelkező vezetőknek 2019. december 31-ig el kell végezniük a rájuk vonatkozó vezetőképzést, ezért 2019. II. félévben induló képzési csoportok esetében:

 • a mesterképzésre jelentkezők körében őket előnyben részesítjük az időpontokra való jelentkezés során;
 • az alapképzésre jelentkezők esetében kizárólag az ő jelentkezésüket fogadjuk el.

Azon képzési csoportokra, melyek 2019 december 31. után fejeződnek be, a fenti korlátok nem érvényesek. A szakvizsgával rendelkező vezetőknek 2020. december 31-ig kell elvégezniük a vezetőképzést.

A pályázati feltételeknek való megfelelés miatt az egyes képzési csoportok ún. EFOP – VEKOP bontásban valósulnak meg, ami azt jelenti, hogy:

 • az EFOP-val megjelölt képzési csoportokon csak azok a vezetők vehetnek részt, akik Budapesten és Pest megyén kívüli helyszínen dolgoznak;
 • a VEKOP-val megjelölt képzési csoportokon azok vehetnek részt, akik Budapesten és a Pest megyei régióban dolgoznak.

Figyelem: a fenti csoportosításánál a konkrét munkavégzés helye számít, tehát nem Fenntartó székhelye vagy postacíme.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a meghirdetett időpontokban a képzési csoportjaink mindenképp elindulnak, azonban a meghirdetett helyszíneken csak a megfelelő számú jelentkező esetén indul képzési csoport. Ennek hiányában egyes csoportok – földrajzi szempontok figyelembevételével – összevonásra kerülhetnek.

Amennyiben a 2019. május 17-ei alkalommal nem sikerül jelentkeznie a meghirdetett képzési csoportjaink egyikére sem úgy módjában áll az egy hét múlva, 2019. május 24-én 10.00 órakor nyíló pót-jelentkezési felületen regisztrálni. Az itt jelentkezők – a regisztráció sorrendjének megfelelően – kerülnek be a képzési csoportokban, amennyiben üresedés lesz az adott képzésen.

Megkérjük kedves Leendő Hallgatóinkat, hogy csak olyan képzési csoportba jelentkezzenek, ahol a feltételeknek megfelelnek (pl. a munkavégzés helyszíne alapján történő besorolás). Ellenkező esetben lejelentkeztetésre kerülnek.

Köszönettel,

Képzésszervezők

Alap képzés időpontjai

Mester képzés időpontjai


Alap képzések

2019. február 11. - 2019. április 8. (Pilot 1., megtelt)

 • 2019. február 11.
 • 2019. február 25.
 • 2019. március 11.
 • 2019. március 25.
 • 2019. április 8.

Helyszín: Budapest

2019. február 18. - 2019. április 15. (Pilot 2., megtelt)

 • 2019. február 18.
 • 2019. március 4.
 • 2019. március 18.
 • 2019. április 1.
 • 2019. április 15.

Helyszín: Budapest

2019. május 6. - 2019. július 1. (1 csoport Budapesten, 1 csoport vidéken, szervezés alatt)

 • 2019. május 6.
 • 2019. május 20.
 • 2019. június 3.
 • 2019. június 17.

Helyszín: vidék, Budapest (szervezés alatt)

Vidéken induló képzéseink: Pécs, Szeged, Debrecen (a helyszínek az év során folyamatosan bővülnek):

2019. április 23. - 2019. június 17.

 • 2019. április 23.
 • 2019. május 6.
 • 2019. május 20.
 • 2019. június 3.
 • 2019. június 17.

2019. április 29. - 2019. június 24. (2 csoport, szervezés alatt)

 • 2019. április 29.
 • 2019. május 13.
 • 2019. május 27.
 • 2019. június 11.
 • 2019. június 24.

Helyszín: vidék (szervezés alatt)

 • 2019. július 1.

Mester képzések

Helyszín: Budapest

2019. február 5. - 2019. június 7. (megtelt)

 • 2019. február 5-6-7.
 • 2019. március 5-6-7.
 • 2019. április 2-3-4.
 • 2019. május 7-8-9.
 • 2019. június 4-5-6-7.

2019. február 12. - 2019. június 14. (megtelt)

 • 2019. február 12-13-14.
 • 2019. március 12-13-14.
 • 2019. április 9-10-11.
 • 2019. május 14-15-16.
 • 2019. június 11-12-13-14.

2019. február 19. - 2019. június 21. (megtelt)

 • 2019. február 19-20-21.
 • 2019. március 19-20-21.
 • 2019. április 16-17-18.
 • 2019. május 21-22-23.
 • 2019. június 19-20-21.

2019. március 5. - 2019. július 5. (megtelt)

 • 2019. március 5-6-7.
 • 2019. április 2-3-4.
 • 2019. május 7-8-9.
 • 2019. június 4-5-6.
 • 2019. július 2-3-4-5.

2019. március 12. - 2019. július 12. (megtelt)

 • 2019. március 12-13-14.
 • 2019. április 9-10-11.
 • 2019. május 14-15-16.
 • 2019. június 11-12-13.
 • 2019. július 9-10-11-12.

2019. március 19. - 2019. július 19. (megtelt)

 • 2019. március 19-20-21.
 • 2019. április 16-17-18.
 • 2019. május 21-22-23.
 • 2019. június 18-19-20.
 • 2019. július 16-17-18-19.

2019-es év második félévben a Mester és Alap képzéseinket is újra indítjuk. A dátumokat honlapunkon, illetve az ETTR-Moodle felületen regisztrálók számára is folyamatosan frissítjük.

Az alábbi időpontokra meghirdetett mester szintű képzéseink megteltek:

2018. szeptember 4. - 2019. január 11.
 • 2018. szeptember 4-5-6.
 • 2018. október 2-3-4.
 • 2018. október 29-30-31.
 • 2018. november 27-28-29.
 • 2019. január 8-9-10.
 • 2019. január 11.
2018. szeptember 11. - 2019. január 18.
 • 2018. szeptember 11-12-13.
 • 2018. október 9-10-11.
 • 2018. november 6-7-8.
 • 2018. december 4-5-6.
 • 2019. január 15-16-17.
 • 2019. január 18.
2018. szeptember 18. - 2019. január 25.
 • 2018. szeptember 18-19-20.
 • 2018. október 16-17-18.
 • 2018. november 13-14-15.
 • 2018. december 11-12-13.
 • 2019. január 22-23-24.
 • 2019. január 25.
2018. október 2. - 2019. február 8.
 • 2018. október 2-3-4.
 • 2018. október 29-30-31.
 • 2018. november 27-28-29.
 • 2019. január 8-9-10.
 • 2019. február 5-6-7.
 • 2019. február 8.
2018. október 9. - 2019. február 15.
 • 2018. október 9-10-11.
 • 2018. november 6-7-8.
 • 2018. december 4-5-6.
 • 2019. január 15-16-17.
 • 2019. február 12-13-14.
 • 2019. február 15.
2018. október 16. - 2019. február 22.
 • 2018. október 16-17-18.
 • 2018. november 13-14-15.
 • 2018. december 11-12-13.
 • 2019. január 22-23-24.
 • 2019. február 19-20-21.
 • 2019. február 22.

A következő 6 kurzus meghirdetése novemberben várható.

Türelmüket köszönjük!